முன்னோடியாக

english pioneer

சுருக்கம்

  • ஒரு புதிய பிரதேசத்தில் முதல் குடியேற்றவாசிகள் அல்லது குடியேறியவர்கள்
    • அவர்கள் முன்னோடிகளாக மேற்கு நோக்கிச் சென்றார்கள், அவர்களுடன் எடுத்துச் செல்லக்கூடிய உடைமைகள் மட்டுமே இருந்தன
  • ஆராய்ச்சி அல்லது தொழில்நுட்பம் அல்லது கலையின் புதிய வரியைத் திறக்க உதவும் ஒருவர்
முதலில் நிலத்தை முன்னோடியாகக் கொண்டு புதிய நகரங்களையும் கிராமங்களையும் நிறுவுதல். அல்லது அவர் / அவள் அதை உருவாக்கி அந்த இடத்தில் வசிக்கிறார்கள் என்று ஒரு பாரம்பரியம் கொண்ட வீடு. இது புல் வெட்டுதல், மண்வெட்டி திறத்தல், புல்வெளி தயாரித்தல் போன்றவை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. பன்மை விஷயத்தில், இது ஏழு புல் நாற்றுகள், ஐந்து பேர் (விவசாயி) விவசாயியின் பெயர், ஷிபா ஆஃப் சன்னோ போன்றவை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. அவர்களுடன் ஒப்பிடுகையில் அதன் பரம்பரை பெருமை வளர்ச்சியின் பின்னர் நிறுவப்பட்டது, திருவிழாக்கள், பகிரப்பட்ட மலைகள் போன்றவற்றில் சலுகைகளைக் கொண்ட கிராமங்களின் பல செல்வாக்கு மிக்க வீடுகள் உள்ளன. எடோ சகாப்தத்தில், இது ஒரு தாராளமான மாஸ்டர் (வெட்டுக்கிளி) ஆனது, மீஜி சகாப்தத்திற்குப் பிறகு அவர் மாவட்டமாக பணியாற்றினார், படுக்கை, மாளிகை போன்ற கெளரவமான கடை பெயருடன் அழைக்கப்பட்டது.