ஐந்து சக்தி

english Five Power
முதல் தலைமுறை நமிகி கோரியோக்கின் கபுகி நாடகம். இந்த வெளிநாட்டு பொருள் "ஐந்து பெரிய காதல் தூக்கம்". 1794 இல் முதல் தோற்றம். சோனெசாகி விபச்சார விடுதியில் சட்சுமா சாமுராய் செய்த அப்பாவி கொலை சம்பவத்திற்கு ஏற்றது. கெய்ஷா பத்தாயிரத்துடன் ஆழ்ந்த கூட்டாளராக மாறிய சட்சுமா சாமுராய் கட்சுமா ஜெனரல் ச b பீ, சசானோ சாமுகி ஹெவன் (கோகடகி) அன்பினால் மனதில்லாமல் ஈர்க்கப்படாத ஒரு சிறிய மனிதனைக் கொல்வது பற்றி பேசினார். பாதுகாவளராக (ஒரு யானை) முறைக்கான ஒரு நல்ல உதாரணமாகும்.
Item தொடர்புடைய உருப்படி முனேஜிரோ சவாமுரா