தனித்திருத்தல்

english seclusion

சுருக்கம்

  • மற்றவர்களிடமிருந்து உங்களை ஒதுக்கி வைக்கும் செயல்
  • மற்றவர்களின் இருப்பு அல்லது பார்வையில் இருந்து ஒதுங்கியிருக்கும் தரம்
இறைவன் மற்றும் பிறரை கவனித்துக் கொள்ளும்போது ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்ட கீழ்நிலை சாமுராய். வடக்கிலும் தெற்கிலும் காலை காலத்தில் தோன்றினார், போரிடும் அரசுகளின் சகாப்தம் Koga ன் (இந்த பொருள்), IgA ன் (Igamono) அறியப்படுகிறது. எடோ காலம், ஷோகூனேட் அடிப்படை எடையில் (வின் புட்), ஒரு சிறிய பார்வையுடன் (என்னை குள்ளமாக்கு), இடைநிலை அடிப்படை எடை (சுகன்மெட்சுக்), ஒனிவாபன் (உங்கள் நிவாபன்) போன்றவை இதில் பாதிக்கப்படுகின்றன, முடிவில் சுமார் 240 பேர் எடோ காலம் இருந்தது.
Items தொடர்புடைய உருப்படிகள் நிஞ்ஜுட்சு