சிங்கம்

english Lion

கபுகி நடனம். ஜோபன்சு. உண்மையான தலைப்பு "கியோஜி ஷிகாபுகி நோ ஹனகாகோ". ஏப். கலவை IV கிஷிசாவா ஷிகிசா. நடனம் முதல் தலைமுறை ஜுசுகே ஹனாயகி, மூன்றாம் தலைமுறை கஞ்சூரோ புஜிமா. சோகா திருவிழா என்று பொதுவாக அழைக்கப்படும் ஒரு வகை பழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் சடங்குகள். ஆண்களும் பெண்களும் டெகோமாய் இது ஒரு சக்திவாய்ந்த எடோமே நடனம், இது இரண்டு நபர்களின் சிங்கம் நடனமாக மாறும், ஏராளமான கெய்ஷா மற்றும் கெய்ஷாவுடன், மரவேலை முதல் சோகா யசுஷியின் கதை மற்றும் பேய் திருவிழா வரை.
சேட்சுகோ நிஷிகாதா