அங்கிருந்து டச்சிபானா

english Tachibana
கபுகி நடிகர் இச்சிமுரா ஹன்மேன் கேட் (XII க்குப் பிறகு) என்பது ஒரு கடை பெயர். Ichimura ஒரு கோபுரம் (Yagura) ஒரு இருக்கை செல்லப்பட்டதை தலைமுறைகளாக Hadakaemon பணியாற்றிய போது அங்கு ஒரு முகடு.
Item தொடர்புடைய உருப்படி கடை பெயர்