உங்கள் சொந்த கார்

english Your own car
ஒரு மாட்டு காரின் பொதுவான பெயர் (கோஷிரா). இது முகட்டின் பெயரும், அலங்கார ஓவியங்கள் மற்றும் குறுகிய சட்டைகளின் விஷயத்தில் (வானளாவிய கட்டிடத்திற்கு), பார்க்கிங் இடத்தின் சக்கரங்களை வடிவமைக்கும் முறைக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டது.