உரகாமி முனககே

english Urakami Munekage

செங்கோகு கால போர்வீரர்கள். தெரியாத பிறந்த தேதி. சிச்சிமுரா முனேயின் மரணத்திற்குப் பிறகு, அவர் தனது சகோதரர் மசாமுனேவை சரணடைந்து, பிஸன் வேக்-துப்பாக்கியில் தென்ஜின்யாமாவை அடிப்படையாகக் கொண்ட பிசென் மற்றும் மீமசாகாவை ஆட்சி செய்தார். வானியல் முதல் மோட்டோகேம் வரை (1532-73), மிட்சுகோவின் மேடையில் வெற்றிக்காகப் போட்டியிட்டார், பின்னர் ம ri ரி மற்றும் மீமசாகா மற்றும் பிச்சு. இதற்கிடையில். இதன் விளைவாக, திரு. உகிதாவின் புறப்பாடு அழைக்கப்பட்டது, அடுத்த ஆண்டு திரு. ம ri ரியுடன் இணைந்திருந்த நவோயாவை அவர் எதிர்கொண்டார்.
மசுமி கட்டோ