சென் வென்

english Chen Wen
ஹியான் காலத்தின் இறுதியில் வந்த சீனப் பாடலின் பொறியாளர் (ஆம்). தெரியாத பிறப்பு மற்றும் இறப்பு. அவர் டோடெய்ஜி கிரேட் எக்ஸலண்ட் ஹெவி சோர்ஸில் காணப்பட்டார் மற்றும் 1180 ஆம் ஆண்டு போரில் எரிக்கப்பட்ட தோடைஜி கோயிலின் புனரமைப்பில் ஈடுபட்டார். பெரிய புத்த புத்தர் தலை நடித்தார். இத்தகைய ஹரிமா நாடுகளில் பெரும்பாலானவை (பெரும்பாலானவை) ஜுவாங் இந்த காங்கினால் கனரக மூலத்திலிருந்து விலக்கப்பட்டு, பல்வேறு சிக்கல்களை ஏற்படுத்தியது, இறுதியில் செகன் ஒரு சுத்தமான இடைவெளி. ஷோகன் 1216 இல் காமகுராவுக்குச் சென்று, உண்மையான காலையின் வேண்டுகோளின் பேரில் பாடல் கப்பல் கட்டும் பாடலைக் கனவு கண்டார், ஆனால் தொடங்காமல் தோல்வியடைந்தார். பின்னர் பணி தெரியவில்லை.