தீவிரமாக

english seriously

கண்ணோட்டம்

மாஜி குறிப்பிடலாம்:
<எம்> இரண்டும். இது நல்ல காற்றின் அர்த்தத்தில் பசிபிக் கடற்கரையின் பல்வேறு பகுதிகளில் வசந்த காலத்தில் இருந்து கோடை வரை வீசும் தென்கிழக்கு பருவகால காற்றையும் குறிக்கிறது, இது உண்மையான காற்று என்றும் எழுதப்பட்டுள்ளது. செர்ரி மலர்கள் , எண்ணெய்கள் ( எண்ணெய் போன்றவை ) மற்றும் ஒகாசாகி (ஹியோரி) போன்ற வெளிப்பாடுகளும் உள்ளன.