கவிதை சூத்திரம்

english Poetry formula

கண்ணோட்டம்

காக்கியா ஹைஷிகி ( 歌経標式 ) என்பது புஜிவாரா நோ ஹமனரி எழுதிய ஜப்பானிய கவிதை பற்றிய உரை. ஒரு தொகுதி நீளம், இது "ஜப்பானிய நியதியில் உள்ள மிகப் பழமையான கவிதை விமர்சனமாகும்".
தற்போதுள்ள மிகப் பழமையான பாடல் புத்தகம் . "ஹமடகிகி (ஹமாகிஷி)". 772 இல் நிறுவப்பட்டது. புஜிவாரா ஹமா எழுதியது. நான் சீனக் கவிதைகளைத் திசைதிருப்பினேன், வாக்கா சொல்லாட்சியில் ஏழு வகையான கவிதைகளை பாடல் நோய்கள் (ககோஷி) என்று எழுப்பினேன், பின்னர் பாடும் உடலை மூன்று உருப்படிகளாகப் பிரித்தேன். குறியீடு சீன மொழியாகும், ஆனால் வாக்கா என்பது மன்சா கானா. "கிட்சுகுதாய்" ஐத் தொடர்ந்து, "இளவரசி சுண்டரி (ஹிகோமைன்) சூத்திரம்" "இவாமி பெண்கள் பாணி" மற்றும் வாக்கா நான்கு சூத்திரங்களுடன்.
Item தொடர்புடைய உருப்படி முஷிஹாஷி