மாடோரி ஓட்டோமோ

english Matori Otomo

கோஜிரோ பாடல் தலைப்பு. 1662 இல் வெளியிடப்பட்ட மசனோபு கசுமாசா புஜிவாராவும் (கன்பூமி 2) 1963 இல் வெளியிடப்பட்ட மசனோபு தேவாராவும் இப்போது உள்ளன. இரண்டும் ஐந்து படிகள். யோஷிதா யுஷோ மற்றும் மறைந்த எடோ ஆகியோர் உள்ளனர். ஒரு வித்தியாசம் உள்ளது, ஆனால் முக்கிய அம்சம் என்னவென்றால், கியூஷு தேடலான மாடோரி ஓட்டோமோவின் கிளர்ச்சியை மசாமிச்சி தகாமுராவும் புமிகோ கனேடாவும் தூக்கியெறிந்தனர். இறுதியாக, தனது விதியை உணர்ந்த மாடோரி, கனேகாவிடம் தலையைக் கொடுக்கிறான். தைரியமான படகோட்டி மற்றும் கிளர்ச்சியைக் கொண்டிருக்கும்போது வயது வந்தவராக வரையப்பட்ட உண்மையான பறவைக்கு புத்துணர்ச்சியூட்டும் பதில். இசுமோ டகேடாவின் "மாகோடோ ஓச்சி உராச்சி" இந்த பாடலின் மாற்றமாகும்.
யோஷிமோடோ யமமோட்டோ இடது மற்றும் வலது