நில

english land

சுருக்கம்

  • போலராய்டு திரைப்படத்தை லென்ஸுடன் இணைத்து, ஒரு படி புகைப்பட செயல்முறையை (1909-1991) கண்டுபிடித்த அமெரிக்க கண்டுபிடிப்பாளர்

கண்ணோட்டம்

நிலம் என்பது பூமியின் திடமான மேற்பரப்பு, அது தண்ணீரினால் மூடப்படவில்லை. இது குறிக்கலாம்:
ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் சுருக்கம். தற்போது அதிகாரப்பூர்வ பெயர் RAND. அமெரிக்காவில் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பு. இரண்டாம் உலகப் போரின் போது, தனியார் விஞ்ஞானிகள் மற்றும் பொறியியலாளர்கள் நிறுவப்பட்டனர். மூலோபாய சிக்கல்கள், முன்னாள் சோவியத் ஒன்றிய பிரச்சினைகள், கணினி ஆராய்ச்சி மற்றும் அமெரிக்க அரசாங்கத்தை பாதிக்கும். இராணுவம் ஏவுகணை மற்றும் அமைப்பு வலுப்படுத்துதலையும் ஏற்றுக்கொண்டது.
Items தொடர்புடைய உருப்படிகள் சிந்தனை தொட்டி