பொருள்கள்(பொருள்கள்)

english semantics

சுருக்கம்

  • ஒரு சொல், சொற்றொடர், வாக்கியம் அல்லது உரையின் பொருள்
    • சொற்பொருள் பற்றி ஒரு சிறிய வாதம்
  • மொழி பொருளின் ஆய்வு

கண்ணோட்டம்

சொற்பொருள் (பண்டைய கிரேக்கத்திலிருந்து: σημαντικός santmantikós , "குறிப்பிடத்தக்க") என்பது மொழி, நிரலாக்க மொழிகள், முறையான தர்க்கங்கள் மற்றும் செமியோடிக்ஸ் ஆகியவற்றில் பொருளின் மொழியியல் மற்றும் தத்துவ ஆய்வு ஆகும். இது சொற்கள், சொற்றொடர்கள், அறிகுறிகள் மற்றும் சின்னங்கள் போன்ற குறிப்பான்களுக்கு இடையிலான உறவையும், அவை எதைக் குறிக்கின்றன என்பதையும் குறிக்கிறது .
சர்வதேச அறிவியல் சொல்லகராதி பொருளியலில் மேலும் சொற்பொருள் ஆய்வியல் அழைக்கப்படுகிறது. சொற்பொருள் என்ற வார்த்தையை முதன்முதலில் ஒரு பிரெஞ்சு மொழியியலாளர் மைக்கேல் பிரால் பயன்படுத்தினார். இது பிரபலமானவற்றிலிருந்து அதிக தொழில்நுட்பம் வரையிலான பலவிதமான யோசனைகளைக் குறிக்கிறது. சொல் தேர்வு அல்லது அர்த்தத்திற்கு வரும் புரிந்துகொள்ளும் சிக்கலைக் குறிக்க இது பெரும்பாலும் சாதாரண மொழியில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த புரிந்துணர்வு சிக்கல் பல முறையான விசாரணைகளுக்கு உட்பட்டது, நீண்ட காலமாக, குறிப்பாக முறையான சொற்பொருள் துறையில். மொழியியலில், குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகள் மற்றும் சூழல்களுக்குள் முகவர்கள் அல்லது சமூகங்களில் பயன்படுத்தப்படும் அறிகுறிகள் அல்லது சின்னங்களின் விளக்கம் பற்றிய ஆய்வு இது. இந்த பார்வையில், ஒலிகள், முகபாவங்கள், உடல் மொழி மற்றும் ப்ராக்ஸெமிக்ஸ் ஆகியவை சொற்பொருள் (அர்த்தமுள்ள) உள்ளடக்கத்தைக் கொண்டுள்ளன, மேலும் ஒவ்வொன்றும் பல ஆய்வுக் கிளைகளை உள்ளடக்கியது. எழுதப்பட்ட மொழியில், பத்தி அமைப்பு மற்றும் நிறுத்தற்குறி போன்ற விஷயங்கள் சொற்பொருள் உள்ளடக்கத்தைத் தாங்குகின்றன; மொழியின் பிற வடிவங்கள் பிற சொற்பொருள் உள்ளடக்கங்களைத் தாங்குகின்றன.
சொற்பொருளின் முறையான ஆய்வு, சொற்பொருள், தொடரியல், நடைமுறைவாதம், சொற்பிறப்பியல் மற்றும் பலவற்றை உள்ளடக்கிய பல புலனாய்வுத் துறைகளுடன் வெட்டுகிறது. சுயாதீனமாக, சொற்பொருள் என்பது அதன் சொந்த உரிமையில் நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட துறையாகும், பெரும்பாலும் செயற்கை பண்புகளுடன். மொழியின் தத்துவத்தில், சொற்பொருள் மற்றும் குறிப்பு நெருக்கமாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் தொடர்புடைய துறைகளில் தத்துவவியல், தகவல் தொடர்பு மற்றும் செமியோடிக்ஸ் ஆகியவை அடங்கும். எனவே சொற்பொருளின் முறையான ஆய்வு பன்மடங்கு மற்றும் சிக்கலானதாக இருக்கலாம்.
சொற்பொருள் தொடரியல், ஒரு மொழியின் அலகுகளின் ஒருங்கிணைப்பு ஆய்வு (அவற்றின் பொருளைக் குறிப்பிடாமல்), மற்றும் நடைமுறைவாதம், ஒரு மொழியின் சின்னங்கள், அவற்றின் பொருள் மற்றும் மொழியின் பயனர்களுக்கு இடையிலான உறவுகள் பற்றிய ஆய்வு. ஆய்வின் ஒரு துறையாக சொற்பொருளானது பொருளின் உண்மைக் கோட்பாடுகள், பொருளின் ஒத்திசைவு கோட்பாடுகள் மற்றும் பொருளின் கடிதக் கோட்பாடுகள் உள்ளிட்ட பொருளின் பல்வேறு பிரதிநிதித்துவக் கோட்பாடுகளுடன் குறிப்பிடத்தக்க தொடர்புகளைக் கொண்டுள்ளது. இவை ஒவ்வொன்றும் யதார்த்தத்தின் பொதுவான தத்துவ ஆய்வு மற்றும் பொருளின் பிரதிநிதித்துவம் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையவை. 1960 களில், ஓஸ்கூட்டின் பாரிய குறுக்கு-கலாச்சார ஆய்வுகளுக்குப் பிறகு, அவரது சொற்பொருள் வேறுபாடு (எஸ்டி) முறையைப் பயன்படுத்தி ஆயிரக்கணக்கான பெயர்ச்சொற்கள் மற்றும் வினையெச்ச இருமுனை செதில்களைப் பயன்படுத்தியது. எஸ்டியின் ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவம், ப்ராஜெக்டிவ் செமண்டிக்ஸ் முறை குறுக்கு-கலாச்சார ஆய்வுகளில் (மதிப்பீடு, ஆற்றல், செயல்பாடு ஓஸ்கூட் கண்டுபிடித்தது, மற்றும் செயல்பாடு யதார்த்தம், அமைப்பு, சிக்கலான தன்மை, பிற ஆய்வுகளில் காணப்படும் வரம்பு). இந்த முறையில், இருமுனை வினையுரிச்சொல் செதில்களின் ஏழு குழுக்கள் ஏழு வகையான பெயர்ச்சொற்களுடன் ஒத்திருந்தன, எனவே இந்த அளவீடுகளைப் பயன்படுத்தி மதிப்பீடு செய்வதற்கான செதில்கள் மற்றும் பெயர்ச்சொற்களுக்கு இடையில் பொருள்-அளவிலான சமச்சீர்நிலை (OSS) இருப்பதாக கருதப்பட்டது. எடுத்துக்காட்டாக, பட்டியலிடப்பட்ட 7 காரணிகளுடன் தொடர்புடைய பெயர்ச்சொற்கள்: அழகு, சக்தி, இயக்கம், வாழ்க்கை, வேலை, குழப்பம், சட்டம். மதிப்பீடு தொடர்பான செதில்களின் பெயரடைகளில் அழகு "மிகவும் நல்லது", ரியாலிட்டி தொடர்பான அளவீடுகளில் வாழ்க்கை "மிகவும் உண்மையானது" என்று மதிப்பிடப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இருப்பினும், இந்த சமச்சீர் மற்றும் மிக அடிப்படையான மேட்ரிக்ஸில் உள்ள விலகல்கள் இரண்டு அடிப்படை சார்புகளைக் காட்டக்கூடும் வகைகள்: செதில்கள் தொடர்பான சார்பு மற்றும் பொருள்கள் தொடர்பான சார்பு. இந்த OSS வடிவமைப்பு ஒரே கலாச்சாரம் மற்றும் கல்வி பின்னணியில் உள்ளவர்களின் பதில்களில் எந்தவொரு சொற்பொருள் சார்புக்கும் எஸ்டி முறையின் உணர்திறனை அதிகரிக்கும்.

பொதுவாக சொற்பொருளைக் குறிக்கிறது. இது சின்னங்களின் பொருள் (மொழி உட்பட) தொடர்பான அறிவியல் மற்றும் மொழியியல், தத்துவம், தர்க்கம் போன்றவற்றில் ஒரு ஆராய்ச்சிப் பகுதியாக கருதப்படுகிறது.

மொழியியலில் சொற்பொருள்

மொழியியலில் சொற்பொருள் சொற்கள் மற்றும் இலக்கணம் உட்பட அனைத்து மொழியியல் வெளிப்பாடுகளின் பொருளையும் படிக்கிறது, ஆனால் சில நேரங்களில் ஒரு வார்த்தையின் குறிப்பிட்ட பொருள் மட்டுமே கருதப்படுகிறது. இந்த வழக்கில் சொற்பொருள் சொற்களஞ்சியக் கோட்பாட்டின் ஒரு பகுதியாகும். ஒரு வார்த்தையின் வெளிப்பாடு வடிவத்திற்கும் அது காட்டிய உள்ளடக்கங்களுக்கும் இடையே இரண்டு உறவுகள் உள்ளன: படிவத்திலிருந்து உள்ளடக்கத்தைப் படிக்கும் முறை மற்றும் உள்ளடக்கத்திலிருந்து படிவத்தைப் படிக்கும் முறை. முந்தையது செமசியாலஜி மற்றும் பிந்தையது ஓனோமாசியாலஜி (பெயரிடல்). அதை அழைக்கவும். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், சொற்பொருளில், “யமா” என்று உச்சரிக்கப்படும் வார்த்தையின் வடிவம் மற்றும் “யமா” என்று எழுதப்பட்டிருப்பது மொழியற்ற யதார்த்தத்திற்கு ஒத்திருக்கிறது என்பதை நாங்கள் ஆய்வு செய்தோம், மேலும் ஓனோமாசியாலஜியில், “தரை உயர்ந்தது” என்பது மொழிக்கு வெளியே இருந்தது. கொடுக்கப்பட்ட மொழியில் யதார்த்தம் எவ்வாறு பெயரிடப்பட்டது என்பதைப் படியுங்கள்.

சொற்பொருள் சில நேரங்களில் மேற்கண்ட சொற்பொருள்களின் அதே பொருளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஆனால் பல சந்தர்ப்பங்களில் ஒரு வரலாற்று நிலைப்பாட்டில் இருந்து வார்த்தையின் பொருளின் மாற்றத்தை மட்டுமே காட்டுகிறது. நாள்பட்ட ஆய்வுகளுக்கு சொற்பொருள் என்ற வார்த்தையைப் பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது (ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் ஒரு குறிப்பிட்ட மொழியின் நிலையைப் பற்றிய ஆய்வுகள், ஒரு வரலாற்று மாற்றத்தைத் தொடர்ந்து ஒரு டையோக்ரோனிக் ஆய்வுக்கு மாறாக). சொற்பொருளின் வரையறை பெரும்பாலும் சொற்களின் பொருளைப் படிப்பது மற்றும் அவற்றின் அர்த்தங்களின் மாற்றம் என வரையறுக்கப்படுகிறது, இது சொற்பொருள் உருவாகியுள்ள விதத்தை பிரதிபலிக்கிறது மற்றும் இந்த நேரத்தில் சூழ்நிலைகளைச் சொல்கிறது.

சில விதிவிலக்குகளைத் தவிர்த்து, படிவம் என்ற சொல் கொள்கை அடிப்படையில் கடிதத்தின் பொருளுடன் தொடர்புடையதல்ல, அவற்றுக்கிடையேயான உறவு ஒரு வாக்குறுதியை அடிப்படையாகக் கொண்டிருந்தால், அதாவது, தரை அதிகமாக இருக்கும் இடம் <mountain> என அழைக்கப்படுகிறது இந்த மொழியில் ஒரு மாநாடு, அதை அழைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லாவிட்டால், ஒரு சொல் ஒரு வகையான சின்னம், மற்றும் சொற்பொருள் தொடரியல் ( தொடரியல் ) மற்றும் நடைமுறைவாதம் (நடைமுறைவாதம்) நிச்சயமாக செமியோடிக்ஸின் ஒரு பகுதியாகும். இருப்பினும், சொற்கள் “இயற்கை” மொழிகளை “வகையான” அடையாளங்களாக உருவாக்குவதால், அவை இயற்கையான மொழிகளைத் தவிர மற்ற குறியீட்டு முறைகளைக் கையாளும் துறையில் ஆராய்ச்சியில் இருந்து வித்தியாசமாகக் கையாளப்பட வேண்டும். தர்க்கரீதியான சின்னங்களுக்கும் அவற்றின் அர்த்தங்களுக்கும் இடையிலான உறவைப் பற்றிய ஆய்வைக் கையாளும் தருக்க சொற்பொருள்கள் மொழியியல் சொற்பொருளிலிருந்து வேறுபட்டவை என்பது இங்கே தெளிவாகிறது. ஒரு தருக்க சின்னத்திற்கு சின்னத்தின் பொருளாக எந்த நிறுவனமும் இல்லை, மேலும் சின்னத்தால் குறிப்பிடப்படுவதில் வரலாற்று மாற்றமும் இல்லை. இருப்பினும், இயற்கையான மொழியில், ஒரு வார்த்தையின் பொருள், எடுத்துக்காட்டாக, [குருமா] காரிலிருந்து காருக்கு மாறுகிறது. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், சொற்களின் வடிவத்திற்கும் உள்ளடக்கத்திற்கும் இடையிலான உறவு வரலாற்று ரீதியாக மாறுகிறது. போலந்து தர்க்கவியலாளர் ஏ. ஷாஃப் தனது “செமண்டிக்ஸ் அறிமுகம்” (1960) என்ற புத்தகத்தில் விளக்குகிறார், “மொழியியல் சொற்பொருள் என்பது அர்த்தத்தின் வரலாறு மற்றும் மொழிக்கான வரலாற்று அணுகுமுறையின் ஆய்வு ஆகியவற்றால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. வார்த்தையின் அர்த்தமும் மாற்றத்திற்கான காரணமும் வார்த்தையின் பொருளுடன் மூடப்பட்டிருக்கும் இடத்தில் மொழியியல் சொற்பொருளின் அசல் தன்மை உள்ளது. இயற்கையான மொழி சின்னங்களாக சின்னங்களின் தன்மை மற்றும் செயல்பாடு, இயற்கை மொழிகளின் ஒற்றுமைகள் மற்றும் இயற்கை அர்த்தங்கள் மற்றும் அவற்றிலிருந்து எழும் அபாயங்கள் போன்ற தர்க்கரீதியான சொற்பொருளின் நிலைப்பாட்டில் இருந்து ஒரு மொழி. இது விஞ்ஞான சொற்பொருளின் பிரச்சினை என்று நான் நினைக்கிறேன்.

சொற்பொருள் என்பது ஒருவருக்கொருவர் பூர்த்தி செய்யும் மொழியியல் சொற்பொருள் மற்றும் தத்துவ சொற்பொருள் வடிவத்தில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது, இப்போது இது ஒரு பொதுவான எல்லைக் கள ஆய்வாகும், இது ஒருபுறம் மொழியியலையும் மறுபுறம் தத்துவத்தையும் பரப்புகிறது. சுற்றுலாத் துறையை மேம்படுத்தும்.

"விஞ்ஞானத்தின் அர்த்தம்" என்ற பொருளில் சொற்பொருள் என்ற சொல், இன்று பயன்படுத்தப்பட்டதைப் போலவே, பிரெஞ்சு மொழியியலாளர் எம். ப்ரீரின் "சொற்பொருள் ஆய்வு" (1897) அல்லது "மொழிகளின் அறிவுசார் சட்டம்" சொற்பொருள் துண்டு "(1883) ஆகியவற்றால் பயன்படுத்தப்பட்டது. இப்போதும் பொருள் மாற்றத்தை நிர்வகிக்கும் விதி என்று பொருள், இது ஜெர்மன் அறிஞர் கே.எச். ரெய்சிக்கின் கருப்பொருள் கோட்பாட்டைப் போன்றது. இருப்பினும், 20 ஆம் நூற்றாண்டின் பின்னர் F.de Saussure மொழியியல் ஆராய்ச்சி கல்வியில் நிறுவப்பட்டதால், மொழியியல் ஆராய்ச்சிக்கு நேரம் (டைக்ரோனிக்) மற்றும் ஒத்திசைவு (சான்க்ரோனிக்) ஆகியவற்றின் வேறுபாடு சொற்பொருள் துறையில் நிறுவப்பட்டுள்ளது. சொற்பொருள்கள் அதிகளவில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இதற்குப் பிறகு, சொற்பொருள் ஆராய்ச்சி வரலாற்று ஆராய்ச்சியிலிருந்து ஒத்திசைவான ஆராய்ச்சிக்கு மாறியது, இன்று பொருளை எவ்வாறு விவரிப்பது என்பதில் கவனம் செலுத்தப்படுகிறது.

சொற்பொருள் ஆராய்ச்சி மொழி ஆராய்ச்சியின் ஒரு முக்கிய பிரிவை உருவாக்குகிறது, ஆனால் ஒலி ஆராய்ச்சி (ஒலியியல், ஒலிப்பு) மற்றும் உருவவியல் போலல்லாமல், நிறுவப்பட்ட ஆராய்ச்சி முறைகள் மற்றும் அடிப்படை அலகுகள் இன்னும் நிறுவப்பட்டுள்ளன. நவீன மொழியியலின் சிறப்பியல்பு கொண்ட கட்டமைப்புவாத நிலைப்பாட்டில் இருந்து வரும் ஆராய்ச்சிகளும் இல்லை, ஆனால் சொல்லகராதி முதன்முதலில் கட்டமைக்கப்படவில்லை, சொல்லகராதி கட்டமைக்கப்பட்டிருந்தாலும், அது கட்டமைப்பின் தளர்வான பகுதியாகும், எனவே அது செயல்படாது. மொழியியல் சொற்பொருளியல் இந்த சிக்கல்களைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் ஒரு விஞ்ஞான ஒழுக்கமாக நிறுவப்பட வேண்டும். தருக்க சொற்பொருள் மற்றும் தத்துவ சொற்பொருள் இந்த தடைகளை நீக்குகின்றன. சொற்களின் பொருளின் தெளிவின்மையை மேம்படுத்த தர்க்கரீதியான சொற்பொருள் சொற்களுக்கு பதிலாக தருக்க அடையாளங்களைப் பயன்படுத்துகிறது. தத்துவ சொற்பொருளில் கருத்தை நீக்கி பகுப்பாய்வு செய்யுங்கள் மற்றும் வெளிப்பாட்டின் வடிவத்துடனான உறவைக் கருத வேண்டாம். இருப்பினும், இந்த சொற்பொருள்கள் கடுமையான மற்றும் விஞ்ஞானமானவை என்றாலும், அவை இயற்கையான மொழிச் சொற்களின் பொருளைக் கையாள முடியாது, அவற்றின் வடிவங்களைத் தவிர ஏற்கனவே மொழியியல் ரீதியாக இல்லை. இதனால்தான் எல். ஜார்ம்ஸ்லூவின் படைப்பு, மொழியியலை தூய அறிவியலுக்கு உயர்த்தியது மற்றும் சொற்பொருள் ஆராய்ச்சிக்கு அதன் கடுமையைத் தேடியது, தத்துவார்த்த முறைகளுக்கு ஒரு அறிமுகத்தை மட்டுமே கொடுத்தது, உண்மையான வளர்ச்சி எதுவும் இல்லை. அதனால்தான் பல மொழியியலாளர்களின் சொற்பொருள் பகுப்பாய்வு என்று அழைக்கப்படுவது இப்போது அர்த்தத்தின் பகுப்பாய்வில் விழுகிறது. <கேக்> என்ற வார்த்தையை <மனித + பெண் + இழந்த மனைவி> என்று பகுப்பாய்வு செய்தாலும், இங்கே படிவத்துடன் எந்த கடிதமும் இல்லை என்பது தெளிவாகிறது. ஆயினும்கூட, இந்த வகை பகுப்பாய்வு கணிசமாக முன்னேறியுள்ளது, மேலும் ஒப்பீட்டளவில் குறைந்த எண்ணிக்கையிலான உறுப்புகளின் சேர்க்கைகளில் ஏராளமான சொற்களைக் கொண்டிருக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, போலந்து முதலியவற்றைச் சேர்ந்த ஏ. பைஜெவிட்ஸ்காவின் பணிகள் கவனத்தை ஈர்த்து வருகின்றன.

இதுவரை கவனத்தை ஈர்த்த மொழியியல் சொற்பொருள் என்பது ஜேர்மன் முத்தரப்பு ஜோஸ்ட் ட்ரையர் (1894-1970) கருத்தில் கொண்ட சொற்பொருள் புலங்களின் கோட்பாடு ஆகும். புறநிலை யதார்த்தம் மனித நனவில் பிரதிபலிக்கும்போது, அது உருவாகும்போது, அது மொழியின் சொற்பொருள் துணை அமைப்பை உருவாக்கும் சில பிணையத்தின் வழியாக செல்கிறது. யதார்த்தத்தின் ஒரு பகுதி மொழியின் ஒரு குறிப்பிட்ட சொற்பொருள் புலத்திற்கு ஒத்திருக்கிறது, ஆனால் இந்த சொற்பொருள் புலம் ஒரு குறிப்பிட்ட மொழியில் வித்தியாசமாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலைப்பாடு கட்டமைப்புவாதத்தின் செல்வாக்கின் கீழ் உள்ளது, இது ஒரு வார்த்தையை ஒரு முழுமையான சொற்களஞ்சிய அமைப்பின் ஒரு அலகு என்று கருதுகிறது, மேலும் இது சொற்களஞ்சியத்தில் கணினி அங்கீகரிக்கப்படாத முந்தைய நிலையில் இருந்து வேறுபட்டது. இந்த நிலைப்பாட்டை எல். வெயிஸ்கெர்பர் மேலும் ஊக்குவித்தார், மேலும் போர்சிக் வால்டர் போர்சிக் (1895-1961) இன் நிலைப்பாடு இதைப் போன்றது, ஆனால் போர்சிக் மற்றொரு மோதலை பகுப்பாய்வு செய்தார், இது மொழியியல் சொற்பொருளைப் படிப்பதற்கான ஒரு முறையாகும் ((பின்னர் விவரிக்க).

பொருளை பகுப்பாய்வு செய்யும் போது, இந்த துறையில் ஒரு புறநிலை வழிமுறையால் பகுப்பாய்வு செய்வது ஒரு நீண்டகால விருப்பமாகும், இதன் விளைவாக, ஒரு சொல் தோன்றும் சூழல் ஆராயப்படுகிறது, மேலும் அந்த வார்த்தையின் பொருள் விவரிக்கப்படுகிறது. முயற்சி செய்ய வேண்டிய நிலை இது. வினைச்சொல் (அல்லது வாய்மொழி பொருள்) ஒரு நிலையான பெயர்ச்சொல்லை (அல்லது பெயர்ச்சொல் பொருள்) (எ.கா. தாஸ் ஹேரன் (டைகு) -தாஸ் ஓர் (காது)) என்று கருதுகிறது என்று போர்சிக் குறிப்பிடுகிறார். உறுப்புகளால் மட்டுமல்லாமல், பல்வேறு உறவுகளைக் கண்டறிந்து அவற்றை பேச்சின் மற்ற பகுதிகளுக்கும் விரிவுபடுத்துவதன் மூலம் அர்த்தங்களைக் கண்டுபிடிக்க முயற்சிக்கிறேன். ஒரு வார்த்தையை விவரிக்க மற்ற சொற்களுடனான உறவைக் கருத்தில் கொள்ளும் இந்த முறை லண்டன் பள்ளி அறிஞர்களான ஜே. ஃபிர்த் மற்றும் ஏ.கே. ஹாலிடே போன்றவர்களிடமும் காணப்படுகிறது. இது. மேலும், போல்சிக் போன்ற சொற்களுக்கு இடையிலான உறவைக் கண்டுபிடிக்கும் யோசனை போலந்து அறிஞர்களான கே. பியூஹ்லர் மற்றும் பழைய நாட்களில் டி. மிலேவ்ஸ்கி போன்றோரால் காணப்படுகிறது.

இதுவரை, மொழியியல் சொற்பொருள் குறித்த ஆராய்ச்சி மட்டுமே வெளிவந்துள்ளது, இதுவரை ஆய்வு செய்யப்பட்ட விதத்தில் சொற்களஞ்சியத்தின் ஒட்டுமொத்த விளக்கம் இன்னும் முன்னால் இருப்பதாக கருதப்படுகிறது. சமீபத்திய மொழியியல் சொற்பொருள் ஆராய்ச்சியில் புதியது வாக்கியங்களில் சொற்களின் செயல்பாட்டைப் பற்றிய ஆய்வு, சொற்களின் பொருள் அல்ல. இது இலக்கண அர்த்தத்தை ஆய்வு செய்வதை எதிர்க்கும் இலக்கண அர்த்தத்தின் ஆய்வு என்று கூறலாம். எடுத்துக்காட்டாக, வினைச்சொற்களின் தன்மையிலிருந்து வாக்கிய கட்டமைப்பின் சாரத்தை கண்டுபிடிக்க முயற்சிக்கும் கோட்பாடுகளில், மிகவும் வெற்றிகரமான ஒன்று டெனியர் எல். டெஸ்னியரின் “கட்டமைப்பு தொடரியல் கோட்பாடு” (1959), இது ஒரு கட்டமைப்புவாத நிலைப்பாட்டைக் கொண்டுள்ளது. என். சாம்ஸ்கி ஏற்கனவே இருக்கிறார் உருவாக்கும் இலக்கணம் மேலும் பொதுவானது.

சாம்ஸ்கியிலிருந்து தோன்றிய உருவாக்கும் இலக்கணம் ஆரம்பத்தில் தொடரியல் கோட்பாட்டில் கவனம் செலுத்தியது, ஆனால் படிப்படியாக சொற்பொருள் துறையில் சிக்கல்களை எடுக்கத் தொடங்கியது மற்றும் பாலிசெமி மற்றும் ஹோமோனம்கள் போன்ற பாரம்பரிய துறைகளில் புதிய விளக்கங்களை வழங்கியது, அதே நேரத்தில், தத்துவார்த்த ஆய்வுகள் அர்த்தத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளன இலக்கண பொருள் மற்றும் வாக்கிய அமைப்பு. ஆயினும்கூட, ஒவ்வொரு தலைமுறை இலக்கணத்திற்கும் வேறுபட்ட கூற்று இருந்தால், முறையான அணுகுமுறையால் அதை விளக்க முடியாது என்றால், அது மீண்டும் தத்துவ சொற்பொருள் மற்றும் நடைமுறைவாதத்தின் உதவியை நாடுகிறது, இது செமியோடிக்ஸின் மற்றொரு பகுதியாகும். ஆராய்ச்சி இன்னும் நிலையான தத்துவார்த்த அடிப்படையைப் பெறவில்லை.
மொழியியல்

லாஜிக் மற்றும் செமியோடிக்ஸ் ஆகியவற்றில் சொற்பொருள்

தருக்க சொற்பொருள் என்பது மொழியியல் வெளிப்பாடுகளின் பொருளைப் படிப்பதைக் கையாளும் தர்க்கத்தின் ஒரு துறையாகும். இன்னும் துல்லியமாகச் சொல்வதென்றால், குறியீடுகளைப் பயன்படுத்தும் விதிகளின் தர்க்கரீதியான அமைப்புகளின் விளக்கத்தைப் பற்றியது. தருக்க சொற்பொருளின் அடிப்படைக் கருத்து பெயரிடும் கோட்பாடு மற்றும் சிந்தனை உள்ளடக்கக் கோட்பாடு என அழைக்கப்படுகிறது. இந்த துறையில், மொழிகளின் சொற்பொருள் பண்புகளை விவரிக்க இயற்கையான மொழி இனி போதுமானதாக இருக்காது, மேலும் மெட்டா மொழிகள் (விளக்கத்தின் நோக்கத்திற்காக அதிக அளவு செயற்கைத்தன்மை கொண்ட மொழிகள்) தேவைப்படுகின்றன. ஜி. ஃப்ரீஜ் தர்க்கரீதியான சொற்பொருளை முதன்முறையாக விரிவாகப் படித்தார் மற்றும் போலந்து லுப்க் வார்சா பள்ளி, ஜே. லுகாஷெவிச், டி. கோட்டார்பின்ஸ்கி, கே. அஷ்கிவிச், டி. தார்ஸ்கி ஆகியோரைச் சேர்ந்த தர்க்கவியலாளர்களால் வளர்ச்சிக்கு பங்களித்தார். , மற்றவர்கள் ஆர். கார்னாப், டபிள்யூ. க்வைன், முதலியன. இந்த தருக்க சொற்பொருள் கணித மொழியியல், இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு, தானியங்கி தகவல் செயலாக்கம் மற்றும் பலவற்றின் வளர்ச்சியுடன் ஒரு பரந்த பயன்பாட்டு பகுதியைக் கொண்டுள்ளது.

பொது சொற்பொருள் என்பது உளவியல், சமூகவியல், அரசியல், அழகியல் போன்றவற்றுக்கு செமியோடிக் சொற்பொருளின் பொருளில் சொற்பொருளைப் பயன்படுத்துவதாகும், மேலும் இது சி.டபிள்யூ மோரிஸ் குறியீட்டின் பொதுவான கோட்பாடு மற்றும் கார்னாப் பாணியின் சொற்பொருள் விளக்கக் கோட்பாட்டிலிருந்து வேறுபட்டது. ப. கோகிப்ஸ்கியால் தொடங்கப்பட்ட இந்த பொது சொற்பொருளின் யோசனை ஏற்கனவே இருந்தது சி.கே.ஆக்டன் ஐ.ஏ. ரிச்சர்ட்ஸ் இணை எழுத்தாளர், மீனிங் ஆஃப் மீனிங் (1923), இதே போன்ற ஒரு யோசனையைக் கொண்டுள்ளார், மேலும் இந்த யோசனையின் தத்துவமற்ற தன்மை காரணமாக, எஸ்.ஐ. ஹயகாவா, ஏ. ராபோபோர்ட் மற்றும் அமெரிக்க நடைமுறைவாதிகள் (நடைமுறைவாதிகள்) மற்றும் தர்க்கம் போன்ற பல அனுதாபிகள் சாதகவாதிகள். செமியோடிக் சொற்பொருளியல் என்பது செமியோடிக்ஸை உருவாக்கும் மூன்று துறைகளில் ஒன்றாகும், இது செமியோடிக் அமைப்புகளின் உள் கட்டமைப்பைப் படிக்கும் தொடரியல் மற்றும் குறியீட்டு அமைப்புகளுக்கும் அவற்றைப் பயன்படுத்தும் மக்களுக்கும் இடையிலான உறவைப் படிக்கும் நடைமுறைக் கோட்பாடு (நடைமுறைவாதம்). இந்த துறையில், பொருளின் சிந்தனை உள்ளடக்கத்தை வெளிப்படுத்தும் வழிமுறையாக குறியீட்டு அமைப்புகளைப் படிக்கிறோம் (அதாவது, கொடுக்கப்பட்ட வெளிப்பாட்டில் உள்ள தகவல்களின் அடிப்படையில் வெளிப்பாட்டை பொருளுடன் இணைப்பது).
சின்னமாக
ஐய்சி சினோ

சொற்பொருளின் மொழிபெயர்ப்பு. (1) மொழியியலில், சொற்கள் மற்றும் மார்பிம்களின் அர்த்தங்களின் மாற்றம், அர்த்தங்களின் விளக்கங்கள் மற்றும் பரஸ்பர உறவுகள் பற்றிய இணை நேர ஆய்வுகளை நாங்கள் விவரிக்கிறோம். (2) மொழியியல் தத்துவம் சின்னங்களுக்கும் (மொழிகள் உட்பட) மற்றும் அவை நியமிக்கும் பாடங்களுக்கும் இடையிலான உறவைப் படிக்கிறது. சொற்பொருள் என்பது தொடரியல் ( தொடரியல் ) என்ற அடிப்படையில் நிறுவப்பட்டுள்ளது, ஆனால் <இது ஒரு மலர் என்பதன் நம்பகத்தன்மையை தொடரியல் கோட்பாட்டிலிருந்து மட்டுமே தீர்மானிக்க முடியாது. <this> அறிவுறுத்தும் பொருள் தொடர்பாக முதல் முறையாக உண்மை அல்லது பொய் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. → செமியோடிக்ஸ்
தொடர்புடைய தலைப்புகள் மொழியியல் | தார்ஸ்கி | இலக்கணம்