திரு.

english Mr.

ஒகிட்சு என்றும் எழுதப்பட்டுள்ளது. புஜிவாரா மினாமி குடோ குலம். சாட்சுட்சு, சுகவர காஷிஹாரா-துப்பாக்கி (இப்போது ஷிமிசு-கு, ஷிஜுவோகா) ஆகியவற்றிலிருந்து நிகழ்கிறது ஒகாபே கோன்சே கிசுனோசுனாக்கோவின் மகன் கசுனோரி சுசுரோ ரோகுரோவை அழைத்தார் என்பது உறுதியாகத் தெரியவில்லை. ஹியோன் காலத்தின் முடிவில் இருந்து குடோ குலங்களில் பலர் சாமுராய் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளனர், ஆனால் திரு. குட்சு ஏற்கனவே ஷோரோ சுட்சு என்ற பெயரை மோட்டோயோரியின் பின்பற்றுபவராக தி ஹோமோடோ மோனோகடாரியில் விட்டுவிட்டார். பின்னர், அவர் காமகுரா குடும்பத்துடன் வரிசையாக நின்றார், மேலும் சீகோவின் கிளர்ச்சி ஏற்பட்டால், அவர் காமகுரா திசையில் இணைந்தார், ஒகுட்சு சீமான் இராணுவத்திற்கு வந்தார் (கோஜிகி). முரோமாச்சி-செங்கோகு காலத்தில், திரு. இமகாவா ஒரு அதிகாரியானார், ஒகிட்சு போக்குவரத்துக்கு ஒரு முக்கிய இடமாக இருந்ததால், அவர் ஒரு அரசாங்க அலுவலகத்தை அமைத்து பணம் சேகரித்தார், இது ஒரு முக்கியமான பொருளாதார அடித்தளமாக அமைந்தது.
யுகிகோ ஐடா

பண்டைய ஜப்பான் திரு தலை. இது ப Buddhism த்த மதத்தின் தலைவர் மற்றும் பிரிவு என்று கூறப்படுகிறது, மேலும் அவர் சார்பாக காலை அரசியலில் பங்கேற்றார். டைகாவுக்கு முந்தைய காலகட்டத்தில், அவரது தலைவர் அவரை ஈர்த்தார் மற்றும் அவரது தனிப்பட்ட பாகங்கள் மற்றும் கிளப்புகளை (கக்கிபே) நிர்வகித்தார், மேலும் அவர்களிடமிருந்து மிட்சுகி (டோன்கள்) மற்றும் எட்டாச்சி (பங்கு) ஆகியவற்றை சேகரித்தார். ஏகாதிபத்திய நீதிமன்றமாக பிரிக்கப்பட்டது, மற்றும் ஏகாதிபத்திய நீதிமன்றத்தில் உள்ள அரசாங்க அலுவலகம் பிரிக்கப்பட்டது. இருப்பினும், உண்மையில், "மிஸ்டர்" என்ற சொல் டைகா புதுப்பித்தலுக்குப் பிறகு 664 (தெஞ்சி 3) இல் வரலாற்றில் தோன்றுகிறது, மேலும் திரு. ஓஜி, திரு. கோ மற்றும் திரு. சுட்சுமி டொமோகோ ஆகியோரை முடிவு செய்தார். அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு வாள், ஒரு சிறிய வாள் மற்றும் ஒரு சைப்ரஸ் வில் மற்றும் அம்பு கிடைத்தபோது, அதற்கு ஈர்க்கப்பட்ட நபரின் நோக்கமும் தீர்மானிக்கப்பட்டது. இனிமேல், உத்தியோகபூர்வ பதவியின் உயரத்தால் அவரது நிலைப்பாடு தீர்மானிக்கப்படுவது வழக்கம். மதம் வாளால் தீர்மானிக்கப்படுவதாகவும், துக்க உத்தரவு மதத்தையும் மதத்தையும் கல்லறையை நடத்த அனுமதிக்க அனுமதித்ததாகவும் கட்டளை விதித்தது. கூடுதலாக, திரு. சுஜி திரு. சுஜியை தனது பகிரப்பட்ட சொத்தாக நிர்வகித்து அவரை ஈர்க்கிறார். அன்பிற்கும் இன் ஹியன் காலத்தில் சடங்கு ஜனாதிபதி திரு. புஜிவாரா மிகவும் பிரபலமானவர்.
பரம்பரை
குனியோ ஹிரானோ