தலைமை

english Chief

வழக்கு அவர் ஒரு இளைய பணியாளர் மற்றும் சிறை மற்றும் சிறையில் ஈடுபட்டுள்ளார். அடையாளம் தீயணைப்புத் தலைவர் . ஹிரோஹிட்டோ ஷிகி 2 2 திறன் கொண்டது, இது சதகன் / நோபிகி விழா முறையால் பெறப்பட்டது. மொத்தம் 16 பேரை எண்ணுங்கள். வழக்குத் தொடர இரண்டு வகையான ஆயுதப்படைகள் உள்ளன, அவற்றில் சாமுராய் மையமாகக் கொண்ட ஒப்பீட்டளவில் பெரிய அலகு உருவாக்கம் மற்றும் கியோட்டோவில் புழக்கத்தில் இருக்கும் ஒரு சிறிய பிரிவு ஆகியவை அடங்கும். நான் வழிநடத்தப்பட்டேன். வழக்கறிஞர் அலுவலகம் நியாயமற்ற விசாரணை, துரத்தல், வன்முறையின் நடத்தை ஆகியவை வாளின் சக்தியை அணிந்துகொள்வது வழக்கமல்ல. அவர் ஒரு சிவப்பு ஆடை, ஒரு வெள்ளை அங்கி, ஒரு துணி அங்கி, ஒரு வெள்ளை கரும்பு அணிந்திருந்தார். தலைமைத் தூபரின் இடத்திற்குள் நுழைவதற்கும் வெளியேறுவதற்கும் முதல்வரின் தலைவன் தடைசெய்யப்பட்ட ஒரு வழக்கு உள்ளது, மேலும் இது தலைமைத் தலைவர் பேய் ஜீனியை சரணடைவார் என்ற நம்பிக்கையைப் பெற்றெடுக்கிறது. சக்கரவர்த்தியின் கவலையைப் பொறுத்தவரை, தொற்றுநோயை வெல்வதற்காக கோஜோவின் டென்ஜின் சிக்கியிருப்பதைக் காணலாம். "ஷின்டோ பெயரிடல் சுஷோ" கூறுகையில், பாதுகாவலர் தெய்வம் பாதுகாவலரின் தலைவர் என்று அழைக்கப்பட்டது.
சடோஷி மோரிடா