கருதுகோள்

english hypothesis

சுருக்கம்

  • இயற்கை உலகில் ஒரு தற்காலிக நுண்ணறிவு; இன்னும் சரிபார்க்கப்படாத ஒரு கருத்து, ஆனால் உண்மை என்றால் சில உண்மைகள் அல்லது நிகழ்வுகளை விளக்குகிறது
    • சோதனை சோதனையிலிருந்து தப்பிக்கும் ஒரு அறிவியல் கருதுகோள் ஒரு அறிவியல் கோட்பாடாக மாறுகிறது
    • ஆல்காலிஸின் புதிய கோட்பாட்டை அவர் முன்மொழிந்தார், பின்னர் அது ரசாயன நடைமுறைகளில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது
  • முழுமையற்ற ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் ஒரு கருத்தை வெளிப்படுத்தும் செய்தி
  • சில உண்மைகள் அல்லது அவதானிப்புகளை விளக்கும் நோக்கம் கொண்ட ஒரு திட்டம்

கண்ணோட்டம்

ஒரு கருதுகோள் (பன்மை கருதுகோள்கள் ) என்பது ஒரு நிகழ்வுக்கான முன்மொழியப்பட்ட விளக்கமாகும். ஒரு கருதுகோள் ஒரு விஞ்ஞான கருதுகோளாக இருக்க, விஞ்ஞான முறைக்கு ஒருவர் அதை சோதிக்க முடியும். விஞ்ஞானிகள் பொதுவாக விஞ்ஞானக் கருதுகோள்களை முந்தைய அவதானிப்புகளில் அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளனர், அவை கிடைக்கக்கூடிய அறிவியல் கோட்பாடுகளுடன் திருப்திகரமாக விளக்க முடியாது. "கருதுகோள்" மற்றும் "கோட்பாடு" என்ற சொற்கள் பெரும்பாலும் ஒத்ததாகப் பயன்படுத்தப்பட்டாலும், ஒரு அறிவியல் கருதுகோள் ஒரு விஞ்ஞான கோட்பாட்டிற்கு சமமானதல்ல. ஒரு வேலை கருதுகோள் என்பது ஒரு படித்த யூகம் அல்லது சிந்தனையுடன் தொடங்கும் ஒரு செயல்பாட்டில், மேலதிக ஆராய்ச்சிக்காக முன்மொழியப்பட்ட தற்காலிகமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கருதுகோள் ஆகும்.
கருதுகோள் என்ற சொல்லின் வேறுபட்ட பொருள் முறையான தர்க்கத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது ஒரு முன்மொழிவின் முன்னோடியைக் குறிக்கிறது; ஆகவே " P என்றால், Q " என்ற கருத்தில், P என்பது கருதுகோளைக் குறிக்கிறது (அல்லது முந்தையது); கே ஒரு விளைவு என்று அழைக்கப்படலாம். பி என்பது ஒரு (சாத்தியமான எதிர் எதிர்) என்ன என்றால் கேள்வி.
"ஒரு கருதுகோளின் தன்மையைக் கொண்டிருத்தல்" அல்லது "ஒரு கருதுகோளின் உடனடி விளைவு என்று கருதப்படுவது" என்ற பொருள்படும் கற்பனையானது , "கருதுகோள்" என்ற வார்த்தையின் இந்த அர்த்தங்களில் ஏதேனும் ஒன்றைக் குறிக்கலாம்.
ஆங்கில கருதுகோளின் மொழிபெயர்ப்பு போன்றவை நிகழ்வுகள், சட்டங்கள் மற்றும் கோட்பாடுகளை விளக்க தற்காலிகமாக நிறுவப்பட்ட ஒரு கோட்பாடு. கருதுகோள் சரிபார்க்கப்பட்டு அதன் நிகழ்தகவு அங்கீகரிக்கப்பட்டால் அது ஒரு புதிய சட்டம் மற்றும் கோட்பாடாக மாறுகிறது. மாறாக, ஒவ்வொரு விதி அல்லது கோட்பாட்டால் நிரூபிக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருப்பதால், எல்லாம் ஒரு கருதுகோள் மட்டுமே என்று கூறலாம்.