வாங் வம்சம்(இளவரசர் நாகயா)

english Wang Dynasty
வாங் ப ou. ஒரு தேனீவின் ராணி தேனீவை வளர்க்கும் கூடு. வசந்தகால இனப்பெருக்க காலத்தில், பெரிய கோப்பை வடிவ கோப்பை வடிவக் கூட்டில், கீழ் பக்கத்திலோ அல்லது கூடு தட்டின் பக்கத்திலோ, ராணி தேனீ ஒரு பெண் முட்டையை வளர்க்கிறது, மற்றும் லார்வா குஞ்சு பொறித்த (உறைபனி) இரண்டையும் கொண்டுள்ளது தரம் மற்றும் அளவு இது சிறந்த பால் ( ராயல் ஜெல்லி ) கொண்டு வளர்க்கப்பட்டு புதிய ராணி தேனீ ஆனது.