அற்புதமான

english Wonderful
கிமோனோவின் ஒரு வகையான முறை. ஸ்லீவ் (அணில்) இது கீழே இருந்து இடுப்பு வரை பக்கவாட்டு கடிதத்தில் ஒரு வடிவத்தைக் காட்டும் ஒரு விஷயம். தீர்க்கரேகை (அட்சரேகைகள்) மற்றும் நெசவு (பலவீனமாக) ஆகியவற்றில் அரை வரையப்பட்ட நூலைப் பயன்படுத்தி கோடுகள் அல்லது தோள்பட்டை வடிவங்களை வெளிப்படுத்தும் ஒரு பட்டுத் துணி. இது இந்த துணியுடன் வடிவமைக்கப்பட்ட ஸ்லீவையும் குறிக்கிறது. எடோ சகாப்தத்தில் ஷிபூனை விட அதிகமான நபரின் அங்கியாக இந்திய உணவு கோசோட் சணல் கமிஷிமோ (கமிஷிமோ) கீழ் பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது சிறுவர்களின் சுசாகுவுக்கு இப்போது பயன்படுத்தப்படுகிறது. நோ உடைகளின் விஷயத்தில், வடிவத்தின் நிலை மற்றும் அகலம் மாறாது.
Items தொடர்புடைய பொருட்கள் கோயில் நெகிழ் கதவு