ஓடிஏ

english Oda
பொது சாகுபடி நிலம். ஒரு ஜோடி ஐடா. <குடோன்> இரண்டும். இது சீனா, கொரியா, வியட்நாம், ஜப்பான் போன்றவை. பண்டைய ஜப்பானில், ஓஷிடா நோய்த்தொற்று இல்லாத துறையாக இருந்தது (ஒரு வரியிலிருந்து வரி விலக்கு), மற்றும் மைடா ஒரு வரி ரேஷன் ஆகும். நொரிடா மற்றும் நல்ல (ஷிரோட்டா), தக்கவைக்கப்பட்ட ஹான்டவைரஸ் ஒசாமு-குத்தகைதாரருக்கு (அதிகமாக) வயல்கள், சின் a, ஒரு நாட்டில் அறுவடையில் ஐந்தில் ஒரு பகுதியை ஊதியமாக வைத்திருந்தது 租 the, அரசாங்கத்தின் செலவினங்களை நிவர்த்தி செய்தது. → பேராசிரியர் ஷிபாடா
Items தொடர்புடைய உருப்படிகள் கான்டோ பொது உறவுகள்