டோகா தோட்ட மணி

english Toga garden bell
எடோ நடுத்தர வயது வாசகர் (யோமிஹோன்) ஆசிரியர், கன்பூசிய மருத்துவர். சிக்கல்களில் அருகிலுள்ள பயணிகள் (ஒகினாவா), ஓ மீனவர்கள் உள்ளனர். ஒசாகா மக்கள். சீன நாவல்களின் மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் வகயாமா கலப்பு வாக்கியங்களின் தழுவல் நாவல்கள் எனக்குத் தெரிந்தவை. இது நையாண்டி மற்றும் விமர்சனத்தின் உணர்வைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் இது ஒரு விசித்திரமான நாவல் தழுவல் தொற்றுநோயின் முன்னோடி தொற்றுநோயைக் கொண்டுள்ளது. "பண்டைய நகைச்சுவையான ஆங்கிலம் (ஹனா - சாஜி) புல் காகிதம் " என்ற புத்தகம் வாசகரின் தோற்றமாகக் கருதப்படுகிறது. அதோடு, "ஷிகெரு நோகாஷி நோகாஷி", "ஹொக்ஸாகுசா", "ஹாகேஜ் புல்" மற்றும் பல உள்ளன. இது ஆயா புடாகோ கட்டிடம் மற்றும் அகினரி யுடா ஆகியவற்றில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது.