சொற்றொடர்கள்

english Phrases

கவிதை போட்டி இன் வடிவமைப்பைப் பின்பற்றுகிறது ஹைக்கூ இடது மற்றும் வலது பக்கம் திரும்புவதன் மூலம் மேன்மை அல்லது தாழ்வு மனப்பான்மைக்கு போட்டியிடும் ஒன்று. ஆசிரியர் ஒரு தனிநபராகவும் பலராகவும் இருக்கலாம். ஒரு பிரபல கவிஞரை தீர்ப்பளிக்கக் கேட்கும் பொதுவான முறைக்கு மேலதிகமாக, பல்வேறு வடிவங்களில் ஆசிரியர்கள் கூடி விவாதத்தைப் பின்பற்றுகிறார்கள், அல்லது ஆசிரியரே நீதிபதியாகிறார். உட்டா-விழிப்புணர்வைப் போலவே, உயர்ந்ததை வெல்வது பொதுவானது, மேன்மை அல்லது தாழ்வு மனப்பான்மையை தீர்மானிக்க முடியாதபோது, அதை ஒரு உடைமையாக எழுதுங்கள், தீர்ப்புக்கான காரணத்தை ஒரு தீர்ப்பாக எழுதுங்கள், ஆனால் இதுவும் வேறுபட்டது. 1656 (மீரெக்கி 2) சீசன் ஆய்வு "ஹைகுகோ" மிகப் பழமையான பதிப்பாகும், ஆனால் அதன் நிகழ்வு கனேயைச் சுற்றி (1624-44) காணப்படுகிறது. சதாமோனின் ரியூஹோ மற்றும் கிகினில் பல உள்ளன, மேலும் பிரபலமான பாஷோவின் "சீஷெல் கேம்" (1672 இல் நிறுவப்பட்டது) கிகினாலும் பாதிக்கப்பட்டது. இது டான்ரினில் வேலை செய்யவில்லை, ஆனால் ஹைக்கூ பாணியின் திருப்புமுனையில், "கிராமப்புற சொற்றொடர்", "டோக்கிவேயா சொற்றொடர்", "தவளை", "கெஷிகோ" போன்றவை நிறுவப்பட்டன, அது முக்கியமானதாக கருதப்பட்டது. புரிந்து. ஜென்ரோகு மற்றும் மசனோரி காலத்தில் (1688-1716), "ஐந்து மலம்", "டோக்குடோகு நோ குகோ", "இட்டாமி குகோ" போன்றவை உருவாக்கப்பட்டன, மேலும் பலவற்றை கியோஹோவுக்குப் பிறகு (1716-36) எடோ கவிஞர்கள் தொகுத்தனர். Ten இது டென்போவைச் சுற்றி இடைவிடாது செய்யப்பட்டது.
மாதாந்திர
தோஷியுகி இன ou