அபானா ஓவியம்

english Abana painting
வெறுமனே <அஹினா இல்லை>. முக்கியமாக ukiyo-e இன் விதிமுறைகள். ஒரு பொதுவான அழகு ஓவியம் மற்றும் ஒரு வசந்த படம் இடையில் ஒரு இடைநிலை படம். ஒரு பெண்ணின் தோலை வெளிப்படுத்தும் ஒரு புத்திசாலித்தனமான படம், ஒரு பெண்ணின் வரைபடம் ஒரு வரிசையான நீரைப் பயன்படுத்துகிறது மற்றும் ஒரு அழகான பெண்ணின் உருவம் ஒரு கோணலில் (பாவாடை) கிழிந்த காற்றின் காற்றுக்கு.