முன்னுரை

english foreword

சுருக்கம்

  • ஒரு புத்தகத்தின் உரைக்கு முந்தைய ஒரு சிறு அறிமுக கட்டுரை
Ro அறிமுகம் (ஜோபோரி)