கோர்

english core

சுருக்கம்

  • இன சமத்துவத்திற்காக பணியாற்றுவதற்காக 1942 இல் ஜேம்ஸ் லியோனார்ட் ஃபார்மர் நிறுவிய ஒரு அமைப்பு
ஒரு வெற்று பகுதியாக ஒரு நடிப்பதற்கு செய்யும் போது, அச்சு அதை வைக்க மற்றும் உள்ளீடற்ற அங்கமாக. இது உருகிய உலோகத்தால் சூழப்பட்டிருப்பதால், மணலை எரிப்பது மற்றும் வாயுவை உருவாக்குவது போன்ற வார்ப்பு குறைபாடுகள் ஏற்படக் காரணமாகின்றன, எனவே முக்கிய வகையிலிருந்து பொருட்கள், உலர்த்தும் முறை போன்றவற்றை கவனமாகப் பயன்படுத்துங்கள். மையத்தின் ஒரு பகுதி அல்லது கெரென் எனப்படும் ஒரு துணை கருவி ஆதரிக்கிறது.
Items தொடர்புடைய உருப்படிகள் மையவிலக்கு வார்ப்பு | மோல்டிங் இயந்திரம்