ஹாஷிமோடோ ஹாஷிமோடோ

english Hashimoto Hashimoto
சிற்பி. மை மாகாணத்தில் பிறந்தார். மியாகே நேர்மையின் கீழ் படித்தார். 1919 இல் டோக்கியோவில் உள்ள அமைச்சரவை அச்சிடும் பணியகத்தில் பணியாற்றினார். 1920 ஆம் ஆண்டில் திரு. சாடோ அசயாமாவின் ஒரு இடைநிலை உறுப்பினரானார். 1922 மறு பொழுதுபோக்கு கண்காட்சி கண்காட்சி. வெற்று புத்தரால் ஈர்க்கப்பட்ட அவர், ஒரு கல்லின் சுவடுகளை விட்டு ஒரு துணிவுமிக்க மர சிற்பத்தை உருவாக்கினார். பிரதிநிதி வேலை "நிர்வாண ஷோனன் பாய்" "ஒரு நாள் பெண்". கவிஞர் கட்சுயோஷி கிட்டானோ ஒரு தம்பி.