எதிர்ப்பு

english Anti

சுருக்கம்

  • எதிர்க்கும் ஒரு நபர் (ஒரு செயல் அல்லது கொள்கை அல்லது நடைமுறை போன்றவை)
    • ஆண்டிஸ் ஒரு நீண்ட போருக்குப் பிறகு வெற்றியை மணந்தது
(1) அளவைகள் சட்டப் பகுதியைக் யூனிட். ஒரு படி எழுதவும். 1 எதிர் = 10 முகடுகள் = 300 படிகள் (=) ≈ 991.74 மீ 2 . 701 தாககி கட்டளைச் சட்டத்தில் நிறுவப்பட்ட 360 படிகள் 1 ஆக (இப்போது சுமார் 354 படிகள்), 1620 இல் சுமார் 300 படிகள் எடுக்கப்பட்டன. (2) துணி அளவின் அலகு. 9 செ.மீ அகலம் முதல் 1 அளவு வரை திமிங்கல அளவு, நீளம் 2.6 முதல் 3 நீளம் வரை. ஒரு வயது வந்தவரின் கிமோனோ பொதுவாக தயாரிக்கப்படுகிறது.