மையமாக

english hub

சுருக்கம்

  • தண்டு அல்லது அச்சு கடந்து செல்லும் கார் சக்கரத்தின் மைய பகுதி (அல்லது விசிறி அல்லது புரோப்பல்லர் போன்றவை)
  • செயல்பாடு அல்லது ஆர்வம் அல்லது வர்த்தகம் அல்லது போக்குவரத்து மையம்; நிகழ்வுகள் சுழலும் மைய புள்ளியாகும்
    • விளையாட்டு மைதானம் பெற்றோரின் மேற்பார்வையின் மையமாகும்
    • விமான நிலையம் இப்பகுதியின் பொருளாதார மையமாகும்

கண்ணோட்டம்

ஒரு மையம் என்பது சக்கரத்தின் மையப் பகுதியாகும், இது அச்சை சக்கரத்துடன் இணைக்கிறது. பல வெளிப்பாடுகள் ஒரு சுற்றளவுடன் இணைக்கும் ஒரு நேரடி அல்லது அடையாள மைய அமைப்புக்கு இந்த வார்த்தையைப் பயன்படுத்துகின்றன.
மையம் அல்லது மையங்களும் இதைக் குறிக்கலாம்:
ஊர்வன (ஹேட்சரி) குடும்பம் குசாரி பாம்பு. மொத்த நீளம் 1 - 2.2 மீ. ஒகினாவா தீவுகளில் விநியோகிக்கப்படும் விஷ பாம்புடன் அமாமி ஒரு பொதுவான முக்கோண தலையைக் கொண்டுள்ளது. இது தட்டையான நிலப்பரப்பு மற்றும் மலைப்பகுதி மற்றும் வீட்டின் சுற்றுப்புறம் ஆகியவற்றிற்கு அருகில் உள்ளது, மேலும் எலிகளைத் தேடி வீட்டிற்குள் செல்கிறது. Nocturnality. இது மிகவும் ஆபத்தானது, ஏனென்றால் சுய இயக்கிய உள்ளுணர்வு வலுவானது, இது கச்சிதமாக நச்சுத்தன்மை வாய்ந்தது, தீவிரமான நச்சு மற்றும் விஷ அளவு கூட பெரியது. சீரம் சிகிச்சை கடிக்க பயனுள்ளதாக இருக்கும். நெருங்கிய தொடர்புடைய ஹிமேஹாப் சுமார் 60 செ.மீ நீளம் மற்றும் நச்சுத்தன்மையில் பலவீனமாக உள்ளது, மேலும் மனித வாழ்க்கையில் ஈடுபடுவது அரிது.