கலைஞர்

english artist

சுருக்கம்

  • ஒரு படைப்பு வேலை உணர்திறன் மற்றும் கற்பனையை காட்டுகிறது
போன்ற மஞ்சள் புக் (Kimomi) ஓவியர், Yamashira (Yamashiru) ஓவியர், முதலியன கடந்த காலத்தில் பழைய ஒரு புலம் பெயர்ந்த நபர் ஒரு ஓவியம் திறமை கொண்ட ஒரு குலத்தை கொடுத்த ஒரு தலைப்பு. நாரா காலத்தில் ஓவியர் சுகாசா (எடகுமியின் சுகாசா), ஹியான் காலத்தில் ஓஷோ (எஷோ) இல் முறையே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஓவியர் என்று அழைக்கப்பட்டார். பிற்கால தலைமுறைகளில் வேலை தலைப்பு பொதுமைப்படுத்தப்பட்டது, மேலும் ஓவிய இடத்திற்கு சொந்தமான ஓவியர் ஒரு ஓவியர் என்றும் அழைக்கப்பட்டார்.