மலைகள்

english Mountains

கண்ணோட்டம்

யமசாகி ஒரு ஜப்பானிய குடும்பப்பெயர். குடும்பப்பெயருடன் குறிப்பிடத்தக்க நபர்கள் பின்வருமாறு:
<யமசாகி> அத்துடன். கியோட்டோ ப்ரிபெக்சர் மற்றும் ஒசாகா ப்ரிபெக்சர் ஷிமாமோட்டோ சோ ஆகியவற்றில் ஓயமாசாகி சோவைச் சுற்றியுள்ள இடத்தின் முன்னாள் பெயர். இது இராணுவ மற்றும் போக்குவரத்தின் முக்கிய புள்ளியாக இருந்தது, இது மலை கோட்டை மற்றும் செட்சு பண்டைய காலங்களின் தேசிய சமூகமாகும். Y யமசாகி / யமசாகி டோரி போர்
Items தொடர்புடைய உருப்படிகள் ஷிமாமோட்டோ [டவுன்] | Sonogami