பாலியு நினைவுச்சின்னம்

english Polyu monument
குன்மா மாகாணத்தில் யோஷி டவுனில் (தற்போது · தகாசாகி நகரம்) ஒரு பழைய நினைவுச்சின்னம் (சிறப்பு வரலாற்று தளம்). En யுனோ (கோசு) மூன்று நினைவுச்சின்னங்கள்