கருத்தரங்கு கூட்டம்

english Seminar meeting
நாக ut டா கலைஞர்களின் குழுவில் ஒன்று. நாக ut டா ஆராய்ச்சி சங்கம். கோசாபுரோ யோஷிஸு 4, கோசாபுரோ 3 ஷிகிஸ்யா (கினேயா கீசுகே ), நாக uta ட்டாவை கபூக்கியின் இசைக்கருவி இசையாக தூய்மையான இசையாகப் பாராட்ட முடியும் என்று கூறியிருந்தார். 1902 இல் முதல் இசை நிகழ்ச்சி. நாக ut டாவின் நிலையை மேம்படுத்துவதில் அவர் முக்கிய பங்கு வகித்தார்.