வாங் ஷியாபுரோவிலிருந்து வெளியேறு

english Exit Wang Shiaburo

கண்ணோட்டம்

ஒனிசாபுரோ டெகுச்சி ( 出口 王仁三郎 , டெகுச்சி ஒனிசாபுரா ), பிறந்தார் யுடா கிசாபுரா 187 田 187 18 (1871-1948), ஜப்பானில் உள்ள ஓட்டோ மத இயக்கத்தின் இரு ஆன்மீகத் தலைவர்களில் ஒருவராகக் கருதப்படுகிறார்.
இந்த பெயர் <வராபுரோ> என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. ஓமோட்டோவின் ஆசிரியர். கியோட்டோ ப்ரிஃபெக்சரில் உள்ள கமியோகாவில் பிறந்தார், 1908 ஆம் ஆண்டில் [1836-1918] ஓமோட்டோ ஆசிரியரின் நிறுவனர் மகனின் சோனோகோவின் மருமகனாக ஆனார், மேலும் கோட்பாடு மற்றும் ஒத்துழைப்புடன் ஒத்துழைத்தார் பயிற்சி நான் உருவாக்க முயற்சித்தேன். ஒப்போமோ ஒடுக்குமுறை விவகாரத்தில் விமர்சிக்கப்பட்டதற்காக 1921, 1935 இல் அவர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார், ஆனால் அது போரின் முடிவில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டது. போருக்குப் பிறகு, ஓமோட்டோவை லவ் கார்டன் (ஐசென்) என்று புனரமைத்தேன். "ஆன்மீக கதை" போன்ற பல புத்தகங்கள்.
Items தொடர்புடைய உருப்படிகள் இன்னும் வெளியேறவும்