kategori Perakaunan & Pengauditan

modal kerja

Dana yang diperlukan untuk memandu dengan lancar aktiviti pembelian, pembuatan dan jualan biasa. Modal kerja juga. Dari segi perakaunan, ia merujuk kepada modal kerja bersih (bekerja) dikira dengan me...

audit perakaunan

Pihak ketiga yang bebas yang tidak terlibat dalam rekod perakaunan yang dibuat berhubung dengan aktiviti pengurusan syarikat akan menganalisisnya dari sudut yang ketat dan saksama dan menyatakan pend...

Mesin perakaunan

Mesin untuk pejabat perakaunan yang dikira dengan memanipulasi kunci dan buku dan tab. Anda boleh mencetak statistik pada lajur menegak dan mendatar seperti (Debit) - (Kredit) = (Baki), (Jualan) - (De...

piawaian pengauditan

Piawaian yang dikodkan bahawa akauntan pekerjaan (akauntan awam yang diperakui dsb.) Sepatutnya mematuhi dalam pengauditan penyata kewangan. Ditubuhkan pada 1956. Mengaudit piawaian am, piawaian pelak...

juruaudit

Institusi tetap (Undang-undang Syarikat 381 atau kurang) yang tugasnya adalah perniagaan dan audit perakaunan syarikat. Walaupun Kod Komersial diperlukan di semua Perbadanan, kecuali bagi syarikat awa...

Pengurusan Perakaunan

Mengira teknik untuk memberikan maklumat perakaunan yang berkesan untuk pengurus perniagaan di dalam syarikat. Kepada perakaunan kewangan . Ia terdiri daripada perancangan pengurusan, penyelarasan ant...

Perakaunan mekanikal

Nama generik hal ehwal pentadbiran perakaunan dan sistem yang dijalankan melalui mesin. Penggunaan mesin perakaunan pembukuan, pengenalan sistem kad punch , telah berkembang menjadi EDPS dengan komput...

prinsip perakaunan perniagaan

Prinsip dan prosedur perakaunan yang diterima umum dikodifikasikan (ditetapkan pada tahun 1949). Prinsip umum, prinsip keuntungan dan kerugian, prinsip kunci kira - kira terdiri daripada prinsip. Meny...

Belanjawan korporat

Ini adalah nilai berangka perakaunan yang terperinci yang melambangkan matlamat tingkah laku sepanjang perniagaan berdasarkan pengiraan keuntungan korporat. Ia dibentuk, dianjurkan dan disampaikan seb...

penyata akaun

Kedua-dua penyata kewangan. Dokumen untuk menjelaskan keadaan harta dan jualan di syarikat saham. Ia hendaklah disediakan oleh para pengarah, diaudit oleh juruaudit korporat, dikemukakan kepada mesyua...

akauntan awam

Orang yang terlibat dalam pemeriksaan perakaunan, penyiasatan, penilaian, pensijilan, dan lain-lain, berdasarkan Akta Kaunselor (1927). Pada tahun 1948 ia disemak semula sebagai akauntan awam yang dip...

perakaunan kos

Prosedur perakaunan untuk merekodkan kos pembuatan bagi setiap unit produk. Penjejakan sistematis dan berterusan aktiviti perkilangan syarikat sebagai aliran kos. Perakaunan kos menyediakan asas untuk...

piawaian perakaunan kos

Antara amalan perakaunan kos perusahaan, yang dikodifikasikan oleh Majlis Perakaunan Perniagaan Perbendaharaan, diterima secara umum sebagai wajar dan munasabah (ditetapkan pada tahun 1962). Menyediak...

susut nilai

Prosedur perakaunan untuk mendapatkan semula modal jatuh ke atas harta tetap computationally jangka hayat. Kos pengambilalihan aset tetap diperuntukkan secara berkala mengikut kaedah tertentu seperti...

akauntan awam yang disahkan

Orang yang terlibat dalam pengauditan dan pengesahan penyata kewangan. Ia ditubuhkan bagi pihak kaunselor konvensional mengikut Akta Akauntan Awam Bertauliah (1948). Anda mesti lulus peperiksaan akaun...

semak

Sekuriti yang dikeluarkan dalam bentuk yang memaklumkan pengisytiharan menyerahkan sejumlah pembayaran kepada bank. Sebagai premis, kami membuat kontrak dengan bank dengan akaun cek dan kami akan meng...

Cukai harta

Aset tetap, iaitu, perbandaran (bandar dalam modal) pemilik aset tetap ini tertakluk kepada pemilik tanah, rumah dan aset yang boleh disusutnilai (tidak termasuk kereta bagi aset susutnilai tanah dan...

perakaunan kewangan

Tempoh umum bagi rekod dan pengiraan perakaunan yang dilakukan untuk tujuan pelaporan kewangan kepada pihak berkepentingan di luar syarikat. Dari segi perakaunan pengurusan , ia kadang-kadang dirujuk...

penyata kewangan

Secara umum, tetapi penyata kewangan yang sinonim dengan, menyatakan penyata pendapatan dalam peraturan penyata kewangan (1974 semakan), kunci kira-kira, penyata kewangan yang menyokong jadual jadual,...

aset

Konsep perakaunan mengenai aset ketara dan tidak ketara. Merujuk kepada barang dan hak yang dimiliki oleh sebuah syarikat dan mempunyai nilai wang tertentu yang menyumbang secara ekonomi kepada tujuan...