kategori Kewangan

pencen umur tua

Anuiti dibayar sebagai alasan yang diinsuranskan untuk umur tua yang diinsuranskan. Ia bertujuan untuk menyumbang kepada keselamatan pendapatan orang tua yang memenuhi tempoh yang diinsuranskan yang t...

Pencen kebajikan lama

Terdapat pencen kebajikan lama yang progresif bagi mereka yang telah dikecualikan kerana usia tinggi pada masa penubuhan sistem pencen kebangsaan pada tahun 1959 dan pencen kebajikan tua pelengkap bag...

Pencen berkelayakan

Ia juga dipanggil pencen yang layak. Apabila majikan menerima kelulusan Pesuruhjaya Agensi Cukai Nasional mengenai kontrak pencen yang ditandatangani dengan bank amanah , syarikat insurans hayat , dan...

Pencen bantuan bersama

Terdapat tujuh pencen bantuan bersama bagi pencen pekerja di samping pencen pekerja ( insurans pencen kebajikan ). Pencen bantuan bersama ini bermaksud faedah jangka panjang bantuan kebajikan kakitang...

Pencen negara

Jenis insurans sosial yang diwujudkan bagi tujuan menjalankan faedah pencen ke atas kemalangan seperti usia tua, kecacatan, kematian, dan sebagainya untuk orang selain pemohon pencen pekerja. Undang-u...

Dana pencen pekerja

Ia adalah perbadanan awam yang ditubuhkan di bawah kelulusan Menteri Kesihatan dan Kebajikan sebagai pencen tambahan Insurans Pencen Pekerja ( Insurans Pencen Pekerja ). Terdapat tiga bentuk: penubuha...

Insurans pencen kebajikan

Insurans sosial untuk manfaat insurans bagi pekerja lama, kecacatan dan kematian pekerja swasta, telah ditubuhkan sebagai undang-undang insurans pencen pekerja pada tahun 1942 (dinamakan semula sebaga...

pencen korporat

Anuiti yang dibayar kepada pekerja yang bersara atau meninggal dunia atau ahli keluarga syarikat. Di samping pencen yang berkelayakan ( pencen persaraan ), pencen yang diselaraskan ( dana pencen kebaj...

Rancangan 401K

Pelan pencen korporat jenis sumbangan yang ditentukan di Amerika Syarikat. Saya menggunakan nama ini kerana saya menggunakan langkah-langkah insentif cukai (ditubuhkan pada tahun 1978) oleh AS <kla...

Pelan caruman yang ditetapkan

Satu jenis sistem pencen korporat . <Jenis manfaat yang ditetapkan> telah ditentukan terlebih dahulu oleh bilangan tahun perkhidmatan dan imbuhan untuk faedah pencen persaraan, yang bersamaan de...

GPIF

Singkatan untuk Tabung Pelaburan Pencen Kerajaan Kerajaan Agensi Pentadbiran Bebas bagi Operasi Pengurusan Rizab Pencen. Ia mempunyai nilai aset terbesar di dunia di kalangan dana pencen. Agensi Kebaj...

sistem biasiswa

Kedua-dua sistem penggredan. Sistem yang cuba memenuhi tujuannya dengan memberi biasiswa atau menyewakan biasiswa kepada mereka yang tidak dapat dikaji atas alasan ekonomi. Ada perkara-perkara cara pe...

Asahi insurans hayat [syarikat bersama]

Sebuah syarikat insurans hayat utama sistem Furukawa bekas. Ditubuhkan sebagai (Im) Insurans Hayat Empayar di bawah inisiatif Ketua Penasihat Angkatan Laut Tentera Dinasti Tang pada 1888. Dirombak sem...

insurans pengangkutan

Insurans kerosakan yang merosakkan kerosakan akibat kebakaran, kesulitan air, kecelakaan, perlanggaran, kecurian, dll, yang berlaku semasa pengangkutan kargo tanah. Beberapa kes di mana kargo pengangk...

melarikan diri

Penafian dan terjemahan. Dalam hal mengenakan hak dan kewajiban tertentu di bawah perjanjian dan sebagainya, dalam hal tertentu, ketentuan bahwa hak dan kewajiban tidak diterapkan sebagai kasus khusus...

insurans laut

Insurans bukan hayat yang mengimbangi kerosakan yang disebabkan oleh kemalangan yang berkaitan dengan navigasi. Sebagai tambahan kepada kapal, ia meliputi aksesori kapal, biaya kapal, bayaran piagam,...

purata

Kerosakan marin. Dalam insurans maritim tujuan insurans merujuk kepada kerosakan yang disebabkan oleh bahaya maritim. Dalam erti kata yang lebih mendalam, kehilangan marin merujuk kepada apa-apa keros...

Bantuan bersama kebakaran

Satu jenis projek bantuan bersama yang dijalankan oleh pelbagai koperasi dan entiti awam tempatan dan lain-lain, yang mengumpulkan premium dari rakan kongsi dan membayar bantuan bersama untuk kerosaka...

insurans kebakaran

Insurans bukan hayat berdasarkan pampasan bagi kerosakan yang disebabkan oleh kebakaran. Kebakaran yang digunakan dalam insurans kebakaran bermaksud (1) jika barang tidak mudah terbakar akan dibakar...

insurans kargo

Insurans penalti yang merosakkan kerosakan yang disebabkan oleh pelbagai kemalangan kemalangan kargo yang diangkut di laut, tanah atau udara. Kepentingan pemilik kargo, keuntungan yang dikehendaki, ta...