kategori Kewangan

Imbangan duga

Jadual ringkasan format akaun yang dibuat pada akhir tempoh pengiraan di bawah pembukuan kemasukan berganda. Ia dicipta oleh tarikh akhir buku akaun, kemasukan / pengeposan setiap baki akaun. Diri men...

Nota dibayar

Rang undang-undang untuk diambil kira sebagai akaun liabiliti dalam pemprosesan di simpan kira. Iaitu, rang undang-undang itu sendiri menjadi pemungut utama pada rang undang-undang itu dengan cara pen...

lebihan

(1) Dari segi kewangan, bakinya (lebihan tahunan, Perkara 41 undang-undang fiskal) mengurangkan perbelanjaan perbelanjaan daripada jumlah pendapatan yang disimpan dalam satu tahun fiskal, atau lebihan...

jurnal

Buku kemasukan utama untuk merekodkan urus niaga dalam rangka terjadinya transaksi dengan pembukuan masuk ganda. Rekod diposkan ke setiap akaun akaun dalam buku lejar ( lejar am ). Ia juga mengandungi...

Cukai pemindahan gas minyak

Sebanyak setengah daripada jumlah hasil cukai minyak dan gas diperuntukkan secara proporsional kepada lanjutan dan luas lebuh raya kebangsaan dan jalan prefektur umum di masing-masing kawasan untuk wi...

lejar Am

Buku perakaunan untuk merakam dan mengira transaksi secara sistematik untuk setiap item akaun. Ia diposkan melalui posting dari jurnal . Dengan menubuhkan pelbagai pengarah anak syarikat sebagai tinda...

Kos yayasan

Apa-apa perbelanjaan yang diperlukan bagi syarikat itu untuk membentuk secara rasmi sebagai sebuah syarikat . Perbelanjaan yang ditubuhkan untuk ditanggung oleh syarikat (fi menawarkan saham, yuran pe...

penyata pendapatan

Dokumen pengiraan mewakili prestasi perniagaan syarikat semasa tempoh perakaunan khusus. Paparkan hasil, perbelanjaan, dan keuntungan sebagai perbezaan. Memandangkan perakaunan korporat dijalankan ter...

penyata imbangan

Penyata imbangan. Penyata kewangan mewakili keadaan kewangan syarikat pada akhir tempoh perakaunan yang ditentukan. Paparkan aset dalam debit, liabiliti dan modal secara kredit. Adalah mungkin untuk m...

Cukai peruntukan tempatan

Dalam usaha untuk mengukuhkan dan mengimbangi sumber kewangan kerajaan tempatan, kerajaan menyampaikan kepada entiti awam tempatan dengan 32% daripada cukai pendapatan, cukai syarikat, pendapatan cuka...

kewangan tempatan

Ia adalah kewangan kerajaan tempatan dan merupakan asas ekonomi untuk melakukan pentadbiran itu. Ia secara umum dibahagikan kepada perakaunan biasa (akaun umum) dan perakaunan perniagaan ( perusahaan...

rizab

Bagi tujuan perakaunan, pendapatan tertahan dikekalkan / terkumpul untuk tujuan tertentu hasil daripada pengambilan keuntungan oleh syarikat. Terdapat peruntukan pendapatan undang-undang di bawah Unda...

Penilaian rendah

Salah satu kaedah perakaunan aset persediaan jangka hayat. Untuk membandingkan kos pengambilalihan dan nilai pasaran (nilai realisasi bersih atau harga pasaran gantian) dan tentukan nilai yang disenar...

keuntungan atau kerugian luar biasa

Pengiraan keuntungan dan kerugian yang ditetapkan dalam penyata pendapatan dan prinsip perakaunan korporat . Secara khususnya, kerugian akibat bencana, keuntungan / kerugian daripada pelupusan aset te...

Audit dalaman

Pemeriksaan yang dijalankan terutamanya berkaitan dengan sistem kawalan dalaman untuk mengesan kemalangan dan kesilapan dan mengelakkan ketidakadilan. Ia dibezakan daripada audit luaran oleh akauntan...

elaun

Terma yang digunakan dalam jabatan perakaunan sebuah syarikat. Ia dijangka berlaku selepas tempoh seterusnya dan kejadiannya adalah disebabkan oleh peristiwa sebelum tempoh semasa dan jumlah perbelanj...

Perakaunan kos standard

Kaedah perakaunan kos yang membandingkan harga standard yang ditetapkan untuk setiap elemen kos produk dengan kos sebenar, menganalisis perbezaan dan menggunakannya untuk pengurusan kos. Kos standard...

liabiliti

Tempoh perakaunan. Beban kewangan terhutang kepada pihak ketiga. Perakaunan dikreditkan ke lembaran imbangan dan mewakili magnitud kewajipan yang perlu bayar syarikat pada masa hadapan. Liabiliti sema...

simpan kira

Teknologi untuk merekod dan mengira aktiviti ekonomi dan berterusan dalam cara tertentu. Agensi-agensi kerajaan, juga di rumah, diklasifikasikan sebagai simpan kira komersial, simpan kira perindustria...

lebihan yang diperolehi

Istilah perakaunan yang merujuk kepada keuntungan yang tidak didedahkan dan dilupuskan. Kedua-dua pendapatan terkumpul. Lebihan dengan keuntungan yang diperoleh daripada aktiviti operasi sebagai sumbe...